Podziękowanie Autora

Wszystkie narody, wszystkie państwa mają swoje kresy. Nieszczęśliwy i zmienny jest los grodów i siół kresowych. Gdy wicher się zrywa, wstrząsa przedewszystkiem posadami ich budowli. Gdy chmura się zbierze, ostry grad siecze przedewszystkiem właśnie ziem kresowych łany. Gdy grzmią pioruny, przedewszystkiem tu w wieżyce i domy uderzają…”

 Józef Piłsudski

Podziękowania

Podziękowania swe kieruję do wszystkich,  którzy przyczynili się do powstania tej książki, którym nie są obojętne losy Kresów, do tych, którzy pragną zachować umykające resztki dawnej świetności  Rzeczypospolitej i stanowiące jej nieodłączną część historie zamków, pałaców i dworów na Grodzieńszczyźnie. W drugiej części książki zostały zawarte opisy i zdjęcia kolejnych pięćdziesięciu obiektów, które w swoim czasie w mniejszy lub większy sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej historii, kultury, polityki i tożsamości narodowej.

Rok 1939 przyniósł nieodwracalne w skutkach dla polskiego ziemiaństwa wydarzenia, z których kresowe ostoje polskiej tradycji nie zdołały się już podnieść. Ich los był tragicznie przesądzony. Na Grodzieńszczyźnie unicestwiano wszystko, co mogło przypominać Polskę. W pierwszej kolejności dotknęło to posiadłości, wraz z ich kulturą, estetyką i obyczajowością.

Szczególne podziękowania chciałbym wyrazić Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacji na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, Fundacji Polska Pomoc i Polskiej Szkole Społecznej im. św. Jana Pawła II w Grodnie. 

Pragnę podziękować tym, dzięki którym projekt udało się zrealizować: Rafałowi Cierniakowi, Annie Porzeckiej, Helenie Dubowskiej, Annie Zagdaj, Katarzynie Węglickiej, Beacie Nykiel, Witoldowi Ursyn Niemcewiczowi, Danucie Kleczkowskiej, Bolesławowi Gurniewiczowi, Leonowi Karpowiczowi, Albinie i Henrykowi Siemiańczukom, Wiktorowi Wojtczukowi oraz Aleksandrowi Miśkiewiczowi.

Niech ta książka będzie pomocna w przypomnieniu dawnych dziejów Grodzieńszczyzny i przekazaniu pamięci o nich przyszłym pokoleniom. Niech służy jako zachęta do wędrówek po dawnych Kresach.

Józef Porzecki

Grodno  2019

Pamięć dla Pokoleń