Źródła

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 3, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992.

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 4, Wrocław-Warszawa-Kraków 1993.

Aкты Западной России, т. 4, С. Петербург 1851.

Архiтэктура Беларусi. Энцыклапедычны давeднiк, Miнск 1993.

Baliński M., Lipiński T., Starożytna Polska, t. 3, Warszawa 1846.

Bielski T., Opis dekanatu grodzieńskiego, [maszynopis], w zbiorach dr M. Bielskiego, [bmw] 1955.

Bisping A., Nasze Massalany: wspomnienia, Warszawa 1992.

Dziekan A., Konwaliszki: kościół i parafia, [rękopis], Konwaliszki 1977.

Федорук A., Старинные усадьбы Гродненщины, Miнск 2014.

Jakubowski J., Powiat grodzieński w XVI w.: Prace Komisji Atlasu Historycznego Polski, [bmw] 1934.

Jankowski Cz., Powiat oszmiański, Kraków 1898.

„Jednodniówka Grodzieńska: Grodno w polskim okresie dziejów”, Grodno 1917.

Jodkowski J., Grodno, Wilno 1923.

Jodkowski J., Grodno wczesnośredniowieczne, Warszawa 1934.

Jodkowski J., Grodno i okolice, Wilno 1934.

Kiernowski T., Tam i wtedy w Podweryszkach, w Wilnie i w puszczy 1939-1945, Warszawa 1994.

Kojałowicz W., Herbarz rycerstwa Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 1897.

Kościałkowski S., Antoni Tyzenhauz, t. 2, Londyn 1971.

Kronika m. Grodna, red. S. Kolecki, z.1, [bmw] 1928.

Krzywicki T., Szlakiem Adama Mickiewicza, Pruszków 2006.

Kulikowski A., Lata chłopięce i huk dział, Warszawa 1999.

Limanowski M., Sprawa góry zamkowej w Grodnie, Wilno 1937.

Литовская метрика, Вильнюс 1998.

Литовская метрика, Вильнюс 2001.

Литовская метрика, Mинск 2008.

Maliszewski E., Przewodnik po Guberni Grodzieńskiej, Warszawa 1919.

Niesiecki K., Herbarz polski, t. 4, Lipsk 1841.

Polak T., Zamki na Kresach, Warszawa 1997.

Porzecki J., Gloria Victis 1863-1864 w 150-tą rocznicę powstania styczniowego, Grodno 2013.

Porzecki J., Grodno Semper Fidelis: wrzesień 1939 r. na Grodzieńszczyźnie i jego konsekwencje, Grodno-Warszawa 2009.

Porzecki J., Katalog Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej na Grodzieńszczyźnie, [wydruk], Grodno 2015.

Porzecki J., 200-lecie parafii Usnarskiej (Makarowskiej), Toruń 1996 r.

Rąkowski G., Ilustrowany przewodnik po zabytkach kultury na Białorusi, Warszawa 1997.

Rękopiśmienne opisy parafii litewskich z 1784 r.: Dekanat grodzieński, oprac. W. Wernerowa, Warszawa 1994.

Rydel M., Jam dwór polski, Gdańsk 1993.

Саўко I., Старажытныя пасяленнi Лiдчыны, „Лiдскi Летапiсец” № 1-2, 2005.

Sarnowski R., Parafia Teolin w Sopoćkiniach koło Grodna, Warszawa 2001.

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880.

Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, opr. T. Epsztejn, S. Gurzyński, Warszawa 1990.

Sprawozdanie Wojewódzkiego Komitetu uczczenia króla Stefana Batorego, z prac na starym zamku w Grodnie (1933-1937), Grodno 1938.

Stryjkowski M., Kronika polska, litewska, żmudzka i wszystkiej Rusi, t. 2, Warszawa 1846.

Szewczak W., Wspomnienie o Panu Bławdziewiczu, „Rocznik Grodzieński” 2007.

Tyszkiewicz E., Króla Stanisława Augusta ostatni pobyt w Grodnie, Poznań 1878.

Węglicka K., Białoruskie ścieżki, Warszawa 2006.

Wierzbicki M., Polacy i Białorusini w zaborze sowieckim, Warszawa 2007.

Wojciechowski J., Stary zamek w Grodnie, Wilno 1938.

W 350 rocznicę śmierci Wielkiego króla Polski Stefana Batorego, Grodno 1936.

Ursyn-Niemcewicz W., Miscellanea oraz wspomnienia własne dotyczące Niemcewiczów, [pamiętnik], cz. 1-7, Golub-Dobrzyń [bdw].

Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 14, Warszawa 1917.

Zagłada dworów w województwie białostockim po roku 1939, red. E. Rogalewska, Ł. Lubicz-Łapiński, Białystok 2012.

Zaniewski H., Rozmyślania rodzinne i wspomnienia z dwudziestolecia, Warszawa 1998.

Збор помнiкaў гiсторыi i культуры Беларусi. Гродзенская вобласць, Miнск 1986.

Zieliński S., Bitwy i potyczki 1863-1864, Rapperswil 1913.

Zwolski B., Wileńszczyzna, Nowogródczyzna i płn.-wschodnia Białostoczyzna za Zygmunta I, Wilno 1937.

Autor korzystał ze źródeł archiwalnych pochodzących z Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi w Grodnie.

Pamięć dla Pokoleń